Polityka Prywatności PROTEON PHARMACEUTICALS S.A.

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO – KLIENT

Wobec korzystania z naszych usług/nabycia naszych produktów, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Spółka informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Proteon Pharmaceuticals S.A. z siedzibą w
Łodzi, ul. Tylna 3a, 90-364 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000377342, akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla
Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:
7282570596, o kapitale zakładowym 766.194,50 zł (opłaconym w całości), adres e-mail:
rodo@proteonpharma.com.

2. Cel, podstawa i okres przetwarzania danych:

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu:

 1. zawarcia i realizacji umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – przez
  okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres do dnia przedawnienia roszczeń
  wynikających z zawarcia i wykonania umowy, względnie dochodzenia roszczeń;
 2. wykonania ciążących obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
  Rozporządzenia, np. wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  zgłoszenia roszczenia reklamacyjnego w ramach rękojmi lub gwarancji przez okres
  realizacji obowiązków oraz przez okres, w którym przepisy nakazują przechowywać dane
  (np. podatkowe), jak również okres, w którym Administratorowi przysługują stosowne
  uprawnienia;
 3. realizacji uzasadnionego prawnego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
  Rozporządzenia, np. marketingu bezpośredniego, przez okres trwania umowy, podnoszenia
  jakości usług, rozszerzania zakresu usług i dopasowania ich do potrzeb klientów, ustalania,
  dochodzenia i obrony przed roszczeniami, analizy danych, zarządzania relacjami z
  Klientami i Dostawcami
3. Prawa:

W związku z przetwarzaniem danych przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 2. prawo do sprostowania (aktualizacji) danych (art. 16 RODO),
 3. prawo do uzupełnienia danych (art. 16 RODO),
 4. prawo do ograniczenia ich przetwarzania, ale z wyłączeniem przypadków wskazanych w
  art. 18 ust. 2 RODO, m. in. prawo to nie przysługuje w takim zakresie, w jakim
  przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do dochodzenia ewentualnych
  roszczeń,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO) w z przyczyn związanych ze szczególną
  sytuacją – wobec przetwarzania danych na podstawie na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także
  gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego – w każdym czasie, bez
  względu na zaistnienie szczególnej sytuacji podmiotu danych,
 6. prawo do usunięcia, z zastrzeżeniem, że jest ono ograniczone tylko do tych danych, które
  nie są konieczne do realizacji celów wskazanych w art. 17 ust. 3 lit b), d) i e) RODO, tj. do
  wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych, do
  ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, ew. do celów archiwalnych,
 7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 000-
  193 warszawa, tel. 22 531 03 00, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
  Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
4. Okres przechowywania danych:

Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, a także przez okres
przedawnienia roszczeń z umowy, względnie okres konieczny dla dochodzenia roszczeń
wynikających z umowy.

5. Dobrowolność podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zawarcia i wykonania
umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i
wykonania umowy.

6. Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być udostępnione:

 1. podmiotom przetwarzającym takim jak:
  1. dostawca usług IT w zakresie software;
  2. producent oprogramowania IT;
  3. podmiot zapewniający obsługę serwisową oprogramowania;
  4. podmiot zapewniający obsługę kadrowo-księgową Administratora;
 2. innym administratorom, takim jak:
  1. podmiot współpracujący przy obsłudze spraw prawnych – w zakresie, w jakim staną się
   administratorem danych;
  2. właściwy organ Administracji Skarbowej.
7. Przekaz danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez
Administratora z Systemów informatycznych przy wykorzystaniu usług chmurowych, z tym
jednak, że podmiot dostarczający ww. usługi uznany jest przez Komisję Europejską za podmiot
zapewniający odpowiedni stopień ochrony, a nadto w przypadku przekazania przez dostawcę
usług chmurowych do państwa trzeciego niemającego odpowiedniego stopnia ochrony –
zapewnia o odpowiednich i właściwych zabezpieczeniach.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO –
WYKONAWCY/KONTRAKTORZY/PARTNERZY ŚWIADCZĄCY
USŁUGI NA RZECZ SPÓŁKI /DOSTAWCY

W związku z zawarciem umowy Proteon Pharmaceuticals S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Tylna 3a, 90-364
Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377342,
akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7282570596, o kapitale zakładowym 766.194,50
zł (opłaconym w całości), adres e-mail: rodo@proteonpharma.com staje się administratorem danych
osobowych.

1. Cel, podstawa i okres przetwarzania danych:

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu:

 1. zawarcia i realizacji umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – przez
  okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres do dnia przedawnienia roszczeń
  wynikających z zawarcia i wykonania umowy, względnie dochodzenia roszczeń;
 2. wykonania ciążących obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
  Rozporządzenia, np. przez okres, w którym przepisy nakazują przechowywać dane (np.
  podatkowe), jak również okres, w którym Administratorowi przysługują stosowne
  uprawnienia;
 3. uzasadniony prawny interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, np. w celu
  zarządzania działalnością, ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
2. Prawa:

W związku z przetwarzaniem danych przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 2. prawo do sprostowania (aktualizacji) danych (art. 16 RODO),
 3. prawo do uzupełnienia danych (art. 16 RODO),
 4. prawo do ograniczenia ich przetwarzania, ale z wyłączeniem przypadków wskazanych w
  art. 18 ust. 2 RODO, m. in. prawo to nie przysługuje w takim zakresie, w jakim
  przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do dochodzenia ewentualnych
  roszczeń;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO) w z przyczyn związanych ze szczególną
  sytuacją – wobec przetwarzania danych na podstawie na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 6. prawo do usunięcia, z zastrzeżeniem, że jest ono ograniczone tylko do tych danych, które
  nie są konieczne do realizacji celów wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b), d) i e) RODO, tj. do
  wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych, do
  ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, ew. do celów archiwalnych;
 7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 000-
  193 warszawa, tel. 22 531 03 00, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
  Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
3. Okres przechowywania danych:

Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, a także przez okres
wynikający z przepisów prawa (np. obowiązki księgowe) albo przez okres przedawnienia
roszczeń z umowy, względnie okres konieczny dla dochodzenia roszczeń wynikających z
umowy.

4. Dobrowolność podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zawarcia i wykonania
umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i
wykonania umowy.

5. Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być udostępnione:

 1. podmiotom przetwarzającym takim jak:
  1. dostawca usług IT w zakresie software;
  2. producent oprogramowania IT;
  3. podmiot zapewniający obsługę serwisową oprogramowania;
  4. podmiot zapewniający obsługę kadrowo-księgową Administratora;
 2. innym administratorom, takim jak:
  1. podmiot prowadzący działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu
   dokonania zapłaty wynagrodzenia;
  2. podmiot współpracujący przy obsłudze spraw prawnych – w zakresie, w jakim staną się
   administratorem danych;
  3. właściwy organ Administracji Skarbowej, właściwy oddział ZUS, NFZ (gdy
   Administrator w związku z zawarciem umowy jest płatnikiem podatku, płatnikiem
   składek, ewentualnie także dla potrzeb księgowych/podatkowych).
6. Przekaz danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez
Administratora z Systemów informatycznych przy wykorzystaniu usług chmurowych, z tym
jednak, że podmiot dostarczający ww. usługi uznany jest przez Komisję Europejską za podmiot
zapewniający odpowiedni stopień ochrony, a nadto w przypadku przekazania przez dostawcę
usług chmurowych do państwa trzeciego niemającego odpowiedniego stopnia ochrony –
zapewnia o odpowiednich i właściwych zabezpieczeniach.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO – ZGODA MARKETINGOWA

Wobec wyrażenia zgody marketingowej, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Spółka informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Proteon Pharmaceuticals S.A. z siedzibą w
Łodzi, ul. Tylna 3a, 90-364 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000377342, akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla
Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:
7282570596, o kapitale zakładowym 766.194,50 zł (opłaconym w całości), adres e-mail:
rodo@proteonpharma.com.

2. Cel, podstawa i okres przetwarzania danych:

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu przesyłania komunikatów
marketingowych na podstawie udzielonej zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

3. Prawa:

W związku z przetwarzaniem danych przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 2. prawo do sprostowania (aktualizacji) danych (art. 16 RODO),
 3. prawo do uzupełnienia danych (art. 16 RODO),
 4. prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
 5. prawo do usunięcia danych,
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  000-193 warszawa, tel. 22 531 03 00, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
4. Okres przechowywania danych:

Do czasu cofnięcia zgody, co może mieć miejsce w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody do dnia jej cofnięcia.

5. Dobrowolność podania danych:

Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody jest w pełni dobrowolne, a jej niewyrażenie nie
powoduje żadnych negatywnych konsekwencji.

6. Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być udostępnione:

 1. dostawcom usług IT w zakresie software;
 2. producentom oprogramowania IT;
 3. podmiotom zapewniającym obsługę serwisową oprogramowania;
 4. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc podatkową
  i pomoc prawną.
7. Przekaz danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez
Administratora z Systemów informatycznych przy wykorzystaniu usług chmurowych, z tym
jednak, że podmiot dostarczający ww. usługi uznany jest przez Komisję Europejską za podmiot
zapewniający odpowiedni stopień ochrony, a nadto w przypadku przekazania przez dostawcę
usług chmurowych do państwa trzeciego niemającego odpowiedniego stopnia ochrony –
zapewnia o odpowiednich i właściwych zabezpieczeniach.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO – OSOBY KIERUJĄCE
ZAPYTANIA

Wobec wysłania zapytania/skontaktowania się z jednym z naszych pracowników, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Spółka informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Proteon Pharmaceuticals S.A. z siedzibą w
Łodzi, ul. Tylna 3a, 90-364 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000377342, akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla
Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:
7282570596, o kapitale zakładowym 766.194,50 zł (opłaconym w całości), adres e-mail:
rodo@proteonpharma.com.

2. Cel, podstawa i okres przetwarzania danych:

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu udzieleniu odpowiedzi na
zadane pytanie/ reakcję wobec nawiązania kontaktu, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia – prawnie uzasadniony interes administratora

3. Prawa:

W związku z przetwarzaniem danych przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 2. prawo do sprostowania (aktualizacji) danych (art. 16 RODO),
 3. prawo do uzupełnienia danych (art. 16 RODO),
 4. prawo do ograniczenia ich przetwarzania, ale z wyłączeniem przypadków wskazanych w art. 18 ust. 2 RODO, m. in. prawo to nie przysługuje w takim zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do dochodzenia ewentualnych
  roszczeń;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO) w z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych na podstawie na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego – w każdym czasie, bez względu na zaistnienie szczególnej sytuacji podmiotu danych,
 6. prawo do usunięcia, z zastrzeżeniem, że jest ono ograniczone tylko do tych danych, które nie są konieczne do realizacji celów wskazanych w art. 17 ust. 3 pkt b, d i e RODO, tj. do wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz do celów archiwalnych;
 7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  000-193 warszawa, tel. 22 531 03 00, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
4. Okres przechowywania danych:

Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia sprawy, która jest przedmiotem
zapytania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po upływie
wskazanych okresów Administrator będzie przechowywał dane osobowe, jeżeli zobowiązany
jest do tego na mocy przepisów prawa przez okres przewidziany w tych przepisach lub w celu
realizacji uzasadnionych interesów przez okres przedawnienia roszczeń.

5. Dobrowolność podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na
zapytanie, załatwienie sprawy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie/załatwienie sprawy.

6. Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być udostępnione:

 1. podmiotom przetwarzającym takim jak:
  1. dostawca usług IT w zakresie software;
  2. producent oprogramowania IT;
  3. podmiot zapewniający obsługę serwisową oprogramowania;
 2. innym administratorom, takim jak właściwym organom prawa, tj. sądom, organom ścigania itd.
7. Przekaz danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez
Administratora z Systemów informatycznych przy wykorzystaniu usług chmurowych, z tym
jednak, że podmiot dostarczający ww. usługi uznany jest przez Komisję Europejską za podmiot
zapewniający odpowiedni stopień ochrony, a nadto w przypadku przekazania przez dostawcę
usług chmurowych do państwa trzeciego niemającego odpowiedniego stopnia ochrony –
zapewnia o odpowiednich i właściwych zabezpieczeniach.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna – art. 14 RODO – PRZETWARZANIE DANYCH POZYSKANYCH W ZWIĄZKU Z ZAWIERANIEM UMÓW Z PODMIOTAMI NIEBĘDĄCYMI OSOBAMI FIZYCZNYMI 

Wykonując obowiązek zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Spółka informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Proteon Pharmaceuticals S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Tylna 3a, 90-364 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377342, akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7282570596, o kapitale zakładowym 766.194,50 zł (opłaconym w całości), adres e-mail:rodo@proteonpharma.com

2. Źródłem danych osobowych jest podmiot, który udostępnia Administratorowi dane osobowe w ramach korzystania z usług/nabywania produktów Administratora albo w związku ze świadczeniem na rzecz Administratora usług/dostarczania Administratorowi produktów.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przy czym: prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest umożliwienie świadczenia usług/sprzedaży produktów, względnie umożliwienia nabycia usług/produktów, analizy danych, zarządzanie działalnością administratora, bezpośredniego marketingu

4. Prawa:

W związku z przetwarzaniem danych przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 2. prawo do sprostowania (aktualizacji) danych (art. 16 RODO),
 3. prawo do uzupełnienia danych (art. 16 RODO),
 4. prawo do ograniczenia ich przetwarzania, ale z wyłączeniem przypadków wskazanych w art. 18 ust. 2 RODO, m. in. prawo to nie przysługuje w takim zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO) w z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych na podstawie na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego – w każdym czasie, bez względu na zaistnienie szczególnej sytuacji podmiotu danych,
 6. prawo do usunięcia, z zastrzeżeniem, że jest ono ograniczone tylko do tych danych, które nie są konieczne do realizacji celów wskazanych w art. 17 ust. 3 pkt b, d i e RODO, tj. do wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz do celów archiwalnych;
 7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 000-193 warszawa, tel. 22 531 03 00, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
5. Okres przechowywania danych:

Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, a także przez okres wynikający z przepisów prawa (np. obowiązki księgowe) albo przez okres przedawnienia roszczeń z umowy, względnie okres konieczny dla dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.

6. Dobrowolność podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

7. Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być udostępnione:

 1. podmiotom przetwarzającym takim jak:
  1. dostawca usług IT w zakresie software;
  2. producent oprogramowania IT;
  3. podmiot zapewniający obsługę serwisową oprogramowania;
  4. podmiot zapewniający obsługę kadrowo-księgową Administratora;
 2. innym administratorom, takim jak
  1. podmiot współpracujący przy obsłudze spraw prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
  2. właściwy organ Administracji Skarbowej.
8. Przekaz danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez Administratora z Systemów informatycznych przy wykorzystaniu usług chmurowych, z tym jednak, że podmiot dostarczający ww. usługi uznany jest przez Komisję Europejską za podmiot zapewniający odpowiedni stopień ochrony, a nadto w przypadku przekazania przez dostawcę usług chmurowych do państwa trzeciego niemającego odpowiedniego stopnia ochrony – zapewnia o odpowiednich i właściwych zabezpieczeniach.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.